Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
141
Hôm qua:
174
Tuần này:
315
Tháng này:
3259
Tất cả:
261510

KẾ HOẠCH Công tác thông tin, tuyên truyên phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Dân Lý

Ngày 23/09/2021 08:29:53

         ĐẢNG ỦY XÃ DÂN LÝ                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN

                        *                                            Dân Lý, ngày 7 tháng 9 năm 2021

    Số    -KH/TBTT

 

KẾ HOẠCH

Công tác thông tin, tuyên truyên phòng, chống
dịch COVID-19
trên địa bàn xã Dân Lý

-----

 

            Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh covid-19 nhằm phát huy vai trò của công tác thông tin tuyên truyền trong việc tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của xã về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, góp phần tích cực tăng cường đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã.

            Thực hiện Kế hoạch số 03 - KH/BTGTU, ngày 20/8/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Triệu Sơn về Công tác thông tin, tuyên truyên phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay, Tiểu Ban Tuyên xã Dân Lý xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền với các nội dung cụ thể, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong xã, trong đó có nhận thức đúng đắn về diễn biến, tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của đại dịch COVID-19 cũng như những biến chủng mới do virus SARS-C0V2 gây ra; tin tưởng, đồng lòng thực hiện chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, của tỉnh và của huyện, của xã về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chông dịch, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, nỗ lực duy trì lao động, sản xuất nhằm bảo đảm “mục tiêu kép”; quyết tâm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, để năm 2021 và các năm tieepw theo xã Dân Lý hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường nhận thức xã hội về lối sống tôn trọng pháp luật, kỷ luật, kỷ cương; góp phân xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam đoàn kết, trách nhiệm, nhân văn, nhân ái.

- Đấu tranh, phản bác kịp thời làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, lôi kéo quần chúng gây rối an ninh, trật tự xã hội.

2. Yêu cầu

- Tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận, hưởng ứng trong Nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Thông tin về dịch bệnh, phản ánh đầy đủ mọi mặt của đời sống xã hội. Tăng cường các thông tin tích cực, thúc đẩy và lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, sẻ chia, đoàn kết toàn dân, tránh gây tâm lý hoang mang, bi quan, lo lắng, nhưng cũng không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

- Nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyên phù hợp với từng nhóm đối tượng, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng phát huy ưu thế của nền tảng internet, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự chuyển biến, có sức lan tỏa, thuyết phục trong toàn xã hội.

- Chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền cần có tính dự báo và kịp thời, cụ thể; phân công trách nhiệm công việc rõ ràng; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị chức năng để tổ chức thực hiện đạt kết quả.

- Thực hiện nghiêm túc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế, của tỉnh, của huyện, của xã trong đó nhấn mạnh 03 mục tiêu: Ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, sớm trở lại trạng thái bình thường; Bảo đảm mục tiêu kép: Phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân và bảo đảm điều kiện cho phục vụ sản xuất, kinh doanh.

- Thông tin, tuyên truyền toàn diện, kịp thời, chính xác nhưng có chọn lọc, đúng mức, đúng thời điểm về diễn biến tình hình dịch bệnh, các yếu tố và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chuyên môn đối với đại dịch COVID-19; truyền thông giáo dục sức khỏe để cộng đồng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và chủ động phòng ngừa dịch bệnh, trong đó, chú trọng thông điệp “5K + test nhanh” và ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện, của xã đối với công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19; phản ánh những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế, các doanh nghiệp trong việc đàm phán, mua, tiếp nhận vaccine và việc chỉ đạo của Tỉnh ủy, ủy ban Nhân dân tỉnh, của huyện trong việc triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân. Thực hiện nghiêm quy định Chiến lược tiêm vaccine phòng COVID-19; truyền thông kêu gọi người dân yên tâm, tin tưởng, tích cực hưởng ứng công tác tiêm chủng theo tinh thần “Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp tích cực đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19.

- Tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thân cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp; những gương người tốt, việc tốt trong tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19; qua đó, tạo tinh thần lạc quan, đoàn kết, ngăn ngừa và phê phán các hành vi cá nhân ích kỷ, trục lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch.

- Tuyên truyền những bài học hay, kinh nghiệm tốt; triển vọng và mục tiêu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo, thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyêt Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58- NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Tiểu ban tuyên truyền của xã

Chủ động, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã, các đơn vị liên quan để thống nhất trong việc chỉ đạo, định hướng thông tin, truyền thông nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu nhất quán; kịp thời định hướng dư luận tích cực trong Nhân dân; phát hiện, xử lý những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, thông tin xấu độc trên mạng internet.

Căn cứ tình hình, diễn biến thực tế, khi cần thiết, phối hợp với  Tổ công tác đặc biệt, định hướng thông tin, tuyên truyền về vấn đề phòng, chống đại dịch COVID-19.

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chủ trì, phối hợp với MTTQ các đoàn thể thông tin, tuyên truyền theo từng giai đoạn, thời điểm, đợt dịch với các yêu cầu, nội dung phù hợp, cụ thể, hướng tới các đối tượng cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong xã.

+ Tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo của tỉnh, của huyện, của xã về phòng, chống dịch COVID-19 trong các cấp mặt trận và các tổ chức thành viên, nhất là trong các tổ chức của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh...

- Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, những khó khăn, vướng mắc trong đời sống sinh hoạt của đoàn viên, hội viên, Nhân dân, đặc biệt là người dân ở khu vực thực hiện cách ly, chịu tác động trực tiếp của các biện pháp phòng, chống dịch một cách kịp thời, có chiều sâu; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những giải pháp thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh...trong công tác tuyên truyên, lan tỏa thông tin chính xác, tích cực trên mạng xã hội và internet, trên hệ thống Đài truyền thanh của xã và hệ thống loa của thôn

- Tăng cường tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái; phối kết hợp với các cơ quan chức năng kịp thời tổ chức các hoạt động, chương trình từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân phấn đấu vượt qua thách thức, giữ vững niềm tin của Nhân dân với Đảng.

2. Ban Văn hóa và Thông tin

- Xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, cơ quan, đơn vị chức năng; bảo đảm thông tin thống nhất, xuyên suốt, minh bạch, rõ ràng, nhanh chóng nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời, phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, huy động đồng bộ sự tham gia của các ngành, lực lượng tuyên truyền, chú trọng các kênh tuyên truyên hiện đại với phát huy vai trò hệ thống thông tin tuyên truyền tuyến cơ sở.

+ Chủ động, cung cấp thông tin kịp thời về các vấn đề liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan định hướng, quản lý thông tin tuyên truyền để thường xuyên có đánh giá chính xác, điều chỉnh kịp thời việc định hướng thông tin, cung cấp nội dung và liều lượng thông tin phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo từng giai đoạn, tình hình cụ thể.

+ Đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã chỉ đạo: Thống nhất một đầu mối cung cấp nội dung thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của xã; yêu cầu các thôn, các tổ giám sát tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin.

            + Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, linh hoạt, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh. Tăng cường chuyên mục, chương trình, chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm thường xuyên, liên tục, chất lượng, tạo thông tin dẫn dắt, định hướng công chúng và dư luận xã hội.

            + Tập trung tuyên truyền về những nội dung trọng tâm, trọng điểm sau, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, của tỉnh và của huyện, của xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn xã.

+ Tuyên truyền đậm nét những thông tin, số liệu tích cực, tươi sáng như số ca khỏi bệnh, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, gương người tốt, việc tốt, điểm sáng trong sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn...

+ Không thông tin, phát ngôn, bình luận, phân tích, nhận xét về những vấn không có lợi cho công tác chỉ đạo phòng, chống dịch.

+ Phản bác, lên án kịp thời các thông tin xuyên tạc, kích động, chống phá trên không gian mạng.

- Đẩy mạnh công tác phối kết hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền thông tin đến đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị; chủ động phối hợp với các ngành chức năng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực, địa phương tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp; kịp thời cung cấp thông tin và định hướng dư luận xã hội theo các nội dung định hướng của Trung ương, của tỉnh, của huyện và cấp ủy cơ sở.

+  Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền phù hợp, kịp thời với diễn biến tình hình, yêu cầu của công tác phòng, chống dịch tại địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, phương án cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp tuyên truyền phục vụ công tác phòng, chống dịch.

- Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là người dân các khu vực có dịch bệnh diễn biến phức tạp, phải thực hiện các biện pháp giãn cách... để dự báo tình hình, xây dựng phương án, kịch bản thông tin, tuyên truyền linh hoạt, phù hợp, bảo đảm ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo huyển ủy (b/c);

- Các Phòng, Ngành liên quan;

- BCĐ xã

- MTTQ, các đoàn thể cấp xã;

- Lưu VT.

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

       TRƯỞNG TIỂU BAN

                      Đã ký

 

 

 

 Đào Xuân Hùng

 

KẾ HOẠCH Công tác thông tin, tuyên truyên phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Dân Lý

Đăng lúc: 23/09/2021 08:29:53 (GMT+7)

         ĐẢNG ỦY XÃ DÂN LÝ                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN

                        *                                            Dân Lý, ngày 7 tháng 9 năm 2021

    Số    -KH/TBTT

 

KẾ HOẠCH

Công tác thông tin, tuyên truyên phòng, chống
dịch COVID-19
trên địa bàn xã Dân Lý

-----

 

            Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh covid-19 nhằm phát huy vai trò của công tác thông tin tuyên truyền trong việc tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của xã về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, góp phần tích cực tăng cường đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã.

            Thực hiện Kế hoạch số 03 - KH/BTGTU, ngày 20/8/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Triệu Sơn về Công tác thông tin, tuyên truyên phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay, Tiểu Ban Tuyên xã Dân Lý xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền với các nội dung cụ thể, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong xã, trong đó có nhận thức đúng đắn về diễn biến, tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của đại dịch COVID-19 cũng như những biến chủng mới do virus SARS-C0V2 gây ra; tin tưởng, đồng lòng thực hiện chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, của tỉnh và của huyện, của xã về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chông dịch, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, nỗ lực duy trì lao động, sản xuất nhằm bảo đảm “mục tiêu kép”; quyết tâm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, để năm 2021 và các năm tieepw theo xã Dân Lý hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường nhận thức xã hội về lối sống tôn trọng pháp luật, kỷ luật, kỷ cương; góp phân xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam đoàn kết, trách nhiệm, nhân văn, nhân ái.

- Đấu tranh, phản bác kịp thời làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, lôi kéo quần chúng gây rối an ninh, trật tự xã hội.

2. Yêu cầu

- Tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận, hưởng ứng trong Nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Thông tin về dịch bệnh, phản ánh đầy đủ mọi mặt của đời sống xã hội. Tăng cường các thông tin tích cực, thúc đẩy và lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, sẻ chia, đoàn kết toàn dân, tránh gây tâm lý hoang mang, bi quan, lo lắng, nhưng cũng không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

- Nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyên phù hợp với từng nhóm đối tượng, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng phát huy ưu thế của nền tảng internet, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự chuyển biến, có sức lan tỏa, thuyết phục trong toàn xã hội.

- Chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền cần có tính dự báo và kịp thời, cụ thể; phân công trách nhiệm công việc rõ ràng; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị chức năng để tổ chức thực hiện đạt kết quả.

- Thực hiện nghiêm túc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế, của tỉnh, của huyện, của xã trong đó nhấn mạnh 03 mục tiêu: Ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, sớm trở lại trạng thái bình thường; Bảo đảm mục tiêu kép: Phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân và bảo đảm điều kiện cho phục vụ sản xuất, kinh doanh.

- Thông tin, tuyên truyền toàn diện, kịp thời, chính xác nhưng có chọn lọc, đúng mức, đúng thời điểm về diễn biến tình hình dịch bệnh, các yếu tố và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chuyên môn đối với đại dịch COVID-19; truyền thông giáo dục sức khỏe để cộng đồng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và chủ động phòng ngừa dịch bệnh, trong đó, chú trọng thông điệp “5K + test nhanh” và ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện, của xã đối với công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19; phản ánh những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế, các doanh nghiệp trong việc đàm phán, mua, tiếp nhận vaccine và việc chỉ đạo của Tỉnh ủy, ủy ban Nhân dân tỉnh, của huyện trong việc triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân. Thực hiện nghiêm quy định Chiến lược tiêm vaccine phòng COVID-19; truyền thông kêu gọi người dân yên tâm, tin tưởng, tích cực hưởng ứng công tác tiêm chủng theo tinh thần “Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp tích cực đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19.

- Tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thân cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp; những gương người tốt, việc tốt trong tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19; qua đó, tạo tinh thần lạc quan, đoàn kết, ngăn ngừa và phê phán các hành vi cá nhân ích kỷ, trục lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch.

- Tuyên truyền những bài học hay, kinh nghiệm tốt; triển vọng và mục tiêu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo, thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyêt Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58- NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Tiểu ban tuyên truyền của xã

Chủ động, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã, các đơn vị liên quan để thống nhất trong việc chỉ đạo, định hướng thông tin, truyền thông nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu nhất quán; kịp thời định hướng dư luận tích cực trong Nhân dân; phát hiện, xử lý những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, thông tin xấu độc trên mạng internet.

Căn cứ tình hình, diễn biến thực tế, khi cần thiết, phối hợp với  Tổ công tác đặc biệt, định hướng thông tin, tuyên truyền về vấn đề phòng, chống đại dịch COVID-19.

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chủ trì, phối hợp với MTTQ các đoàn thể thông tin, tuyên truyền theo từng giai đoạn, thời điểm, đợt dịch với các yêu cầu, nội dung phù hợp, cụ thể, hướng tới các đối tượng cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong xã.

+ Tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo của tỉnh, của huyện, của xã về phòng, chống dịch COVID-19 trong các cấp mặt trận và các tổ chức thành viên, nhất là trong các tổ chức của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh...

- Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, những khó khăn, vướng mắc trong đời sống sinh hoạt của đoàn viên, hội viên, Nhân dân, đặc biệt là người dân ở khu vực thực hiện cách ly, chịu tác động trực tiếp của các biện pháp phòng, chống dịch một cách kịp thời, có chiều sâu; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những giải pháp thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh...trong công tác tuyên truyên, lan tỏa thông tin chính xác, tích cực trên mạng xã hội và internet, trên hệ thống Đài truyền thanh của xã và hệ thống loa của thôn

- Tăng cường tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái; phối kết hợp với các cơ quan chức năng kịp thời tổ chức các hoạt động, chương trình từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân phấn đấu vượt qua thách thức, giữ vững niềm tin của Nhân dân với Đảng.

2. Ban Văn hóa và Thông tin

- Xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, cơ quan, đơn vị chức năng; bảo đảm thông tin thống nhất, xuyên suốt, minh bạch, rõ ràng, nhanh chóng nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời, phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, huy động đồng bộ sự tham gia của các ngành, lực lượng tuyên truyền, chú trọng các kênh tuyên truyên hiện đại với phát huy vai trò hệ thống thông tin tuyên truyền tuyến cơ sở.

+ Chủ động, cung cấp thông tin kịp thời về các vấn đề liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan định hướng, quản lý thông tin tuyên truyền để thường xuyên có đánh giá chính xác, điều chỉnh kịp thời việc định hướng thông tin, cung cấp nội dung và liều lượng thông tin phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo từng giai đoạn, tình hình cụ thể.

+ Đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã chỉ đạo: Thống nhất một đầu mối cung cấp nội dung thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của xã; yêu cầu các thôn, các tổ giám sát tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin.

            + Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, linh hoạt, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh. Tăng cường chuyên mục, chương trình, chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm thường xuyên, liên tục, chất lượng, tạo thông tin dẫn dắt, định hướng công chúng và dư luận xã hội.

            + Tập trung tuyên truyền về những nội dung trọng tâm, trọng điểm sau, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, của tỉnh và của huyện, của xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn xã.

+ Tuyên truyền đậm nét những thông tin, số liệu tích cực, tươi sáng như số ca khỏi bệnh, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, gương người tốt, việc tốt, điểm sáng trong sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn...

+ Không thông tin, phát ngôn, bình luận, phân tích, nhận xét về những vấn không có lợi cho công tác chỉ đạo phòng, chống dịch.

+ Phản bác, lên án kịp thời các thông tin xuyên tạc, kích động, chống phá trên không gian mạng.

- Đẩy mạnh công tác phối kết hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền thông tin đến đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị; chủ động phối hợp với các ngành chức năng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực, địa phương tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp; kịp thời cung cấp thông tin và định hướng dư luận xã hội theo các nội dung định hướng của Trung ương, của tỉnh, của huyện và cấp ủy cơ sở.

+  Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền phù hợp, kịp thời với diễn biến tình hình, yêu cầu của công tác phòng, chống dịch tại địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, phương án cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp tuyên truyền phục vụ công tác phòng, chống dịch.

- Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là người dân các khu vực có dịch bệnh diễn biến phức tạp, phải thực hiện các biện pháp giãn cách... để dự báo tình hình, xây dựng phương án, kịch bản thông tin, tuyên truyền linh hoạt, phù hợp, bảo đảm ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo huyển ủy (b/c);

- Các Phòng, Ngành liên quan;

- BCĐ xã

- MTTQ, các đoàn thể cấp xã;

- Lưu VT.

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

       TRƯỞNG TIỂU BAN

                      Đã ký

 

 

 

 Đào Xuân Hùng