Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
25
Hôm qua:
162
Tuần này:
25
Tháng này:
2999
Tất cả:
162395

kế hoạch: phòng, phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi tái phát, lây lan năm 2020

Ngày 17/06/2020 15:15:43

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ DÂN LÝ

 

Số: 14/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Dân Lý, ngày 09 tháng 06 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Về việc tập trung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng

năm 2020 xã Dân Lý

 

Thực hiện theo công văn số 1497/UBND - NN ngày 08 tháng 06 năm 2020 “Về việc tập trung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng.

Căn cứ diễn biến tình hình chung trên cả nước và thực tế trên địa bàn xã, UBND xã Dân Lý xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân trong việc kiểm soát dịch bệnh DTLCP.

2. Yêu cầu: 

Phối hợp chặt chẽ, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi, vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng.

II. Nội dung kế hoạch:

1. UBND xã tổ chức kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các hộ dân chăn nuôi điều kiện chăn nuôi tái đàn, tăng đàn cần các loại hồ sơ:

- Các hộ dân có hoạt động chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi theo đúng Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của bộ NN và PTNT

- Các hộ chăn nuôi phải có trách nhiệm ký bản cam kết chăn nuôi An toàn sinh học với UBND xã

- Các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải có xác nhận nguồn gốc xuất xứ con giống, gia súc, gia cầm phải xuất phát từ cơ sở chăn nuôi an toàn với các loại dịch bệnh, khỏe mạnh.

Giao trách nhiệm cho các ông thôn trưởng, tổ kiểm tra, kiểm soát, các hộ kinh doanh, giết mổ để tổ chức thực hiện nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã;

Tiếp tục quán triệt, triển khai Công văn số: công văn số 1497/UBND - NN ngày 08 tháng 06 năm 2020 Về việc tập trung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng.

Ban hành các văn bản chỉ đạo của UBND xã về việc tập trung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng.

Kiện toàn tổ công tác của xã về tập trung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng.

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các thôn trong toàn xã để tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền và kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

2. Công tác tuyên truyền

a. Nội dung

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP đối với lợn, nguy cơ bệnh tái phát, lây lan diện rộng.

b. Đối tượng tuyên truyền

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, các đoàn thể chính trị và nhân dân trong toàn xã.

c. Hình thức tuyên truyền

Thông qua các hội nghị họp thôn, thông qua hệ thống loa phát thanh tại xã, thôn, tuyên truyền.

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách xã.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Đài phát thanh xã.

Có trách nhiệm phối hợp với địa chính xã, thôn trưởng các thôn thu thập thông tin, xây dựng chương trình tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng

2. Cán bộ Địa chính Nông nghiệp xã:.

Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã xây dựng kế hoạch, triển khai nội dung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng trên địa bàn xã.

3. Các ban, ngành, đoàn thể.

Phối hợp chặt chẽ với đài truyền thanh xã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về việc triển khai nội dung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự xã để thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và kịp thời ngăn chặn các hành vi tái đàn mà con giống không có nguồn gốc xuất xứ.

8. Trưởng các thôn trong xã.

Giao trách nhiệm cho các ông thôn trưởng phối hợp ban thú y, UBND xã thực hiện tốt  kiểm soát, kiểm dịch nguồn gốc con giống trước khi đưa vào địa bàn xã. Đồng thời thời hướng dân biện pháp chăn nuôi An toàn sinh học cho các hộ dân trong việc tái đàn, tăng đàn.

Trên đây là kế hoạch về việc tập trung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng năm 2020 xã Dân Lý, yêu cầu Ban chỉ đạo, các đơn vị thôn, các ban ngành liên quan  tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch này./.

 

  Nơi nhận:

- Các thôn trưởng;

- Tổ kiểm tra giám sát;

- Lưu VP UBND.

CHỦ TỊCH

Đã ký

 

 

Bùi Văn Tỉnh

 

 Trung Kiên - CCVH

 

 

 

 

 

kế hoạch: phòng, phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi tái phát, lây lan năm 2020

Đăng lúc: 17/06/2020 15:15:43 (GMT+7)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ DÂN LÝ

 

Số: 14/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Dân Lý, ngày 09 tháng 06 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Về việc tập trung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng

năm 2020 xã Dân Lý

 

Thực hiện theo công văn số 1497/UBND - NN ngày 08 tháng 06 năm 2020 “Về việc tập trung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng.

Căn cứ diễn biến tình hình chung trên cả nước và thực tế trên địa bàn xã, UBND xã Dân Lý xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân trong việc kiểm soát dịch bệnh DTLCP.

2. Yêu cầu: 

Phối hợp chặt chẽ, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi, vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng.

II. Nội dung kế hoạch:

1. UBND xã tổ chức kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các hộ dân chăn nuôi điều kiện chăn nuôi tái đàn, tăng đàn cần các loại hồ sơ:

- Các hộ dân có hoạt động chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi theo đúng Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của bộ NN và PTNT

- Các hộ chăn nuôi phải có trách nhiệm ký bản cam kết chăn nuôi An toàn sinh học với UBND xã

- Các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải có xác nhận nguồn gốc xuất xứ con giống, gia súc, gia cầm phải xuất phát từ cơ sở chăn nuôi an toàn với các loại dịch bệnh, khỏe mạnh.

Giao trách nhiệm cho các ông thôn trưởng, tổ kiểm tra, kiểm soát, các hộ kinh doanh, giết mổ để tổ chức thực hiện nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã;

Tiếp tục quán triệt, triển khai Công văn số: công văn số 1497/UBND - NN ngày 08 tháng 06 năm 2020 Về việc tập trung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng.

Ban hành các văn bản chỉ đạo của UBND xã về việc tập trung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng.

Kiện toàn tổ công tác của xã về tập trung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng.

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các thôn trong toàn xã để tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền và kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

2. Công tác tuyên truyền

a. Nội dung

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP đối với lợn, nguy cơ bệnh tái phát, lây lan diện rộng.

b. Đối tượng tuyên truyền

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, các đoàn thể chính trị và nhân dân trong toàn xã.

c. Hình thức tuyên truyền

Thông qua các hội nghị họp thôn, thông qua hệ thống loa phát thanh tại xã, thôn, tuyên truyền.

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách xã.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Đài phát thanh xã.

Có trách nhiệm phối hợp với địa chính xã, thôn trưởng các thôn thu thập thông tin, xây dựng chương trình tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng

2. Cán bộ Địa chính Nông nghiệp xã:.

Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã xây dựng kế hoạch, triển khai nội dung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng trên địa bàn xã.

3. Các ban, ngành, đoàn thể.

Phối hợp chặt chẽ với đài truyền thanh xã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về việc triển khai nội dung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự xã để thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và kịp thời ngăn chặn các hành vi tái đàn mà con giống không có nguồn gốc xuất xứ.

8. Trưởng các thôn trong xã.

Giao trách nhiệm cho các ông thôn trưởng phối hợp ban thú y, UBND xã thực hiện tốt  kiểm soát, kiểm dịch nguồn gốc con giống trước khi đưa vào địa bàn xã. Đồng thời thời hướng dân biện pháp chăn nuôi An toàn sinh học cho các hộ dân trong việc tái đàn, tăng đàn.

Trên đây là kế hoạch về việc tập trung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng năm 2020 xã Dân Lý, yêu cầu Ban chỉ đạo, các đơn vị thôn, các ban ngành liên quan  tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch này./.

 

  Nơi nhận:

- Các thôn trưởng;

- Tổ kiểm tra giám sát;

- Lưu VP UBND.

CHỦ TỊCH

Đã ký

 

 

Bùi Văn Tỉnh

 

 Trung Kiên - CCVH