Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
138
Hôm qua:
174
Tuần này:
312
Tháng này:
3256
Tất cả:
261507

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 Trên địa bàn xã Dân Lý

Ngày 09/09/2021 11:12:09

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN TRIỆU SƠN

ĐẢNG ỦY XÃ DÂN LÝ

*

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


         Dân Lý, ngày 27  tháng 8 năm 2021

 

        Số 09-QĐ/ĐU

 

 

       

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19

Trên địa bàn xã Dân Lý

 


Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;

Căn cứ Luật Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Công văn số 393-CV/HU ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Huyện Ủy Triệu Sơn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Dân Lý khóa XXIII nhiệm kỳ 2020-2025;

Xét đề nghị của Văn phòng Đảng uỷ

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ DÂN LÝ

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Dân Lý, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c

Lê Văn Phương

Bí thư Đảng ủy

Trưởng ban

2. Đ/c

Bùi Văn Tỉnh 

Phó BT- Chủ tịch UBND xã

Phó Trưởng ban trực

3. Đ/c

Đào Xuân Hùng

Phó Bí thư Thường trực

Ban viên

4. Đ/c

Bùi Thanh Tiến

Phó Trưởng Trạm Y tế xã

Ban viên

5. Đ/c

Lê văn Quân

UV BTV, Phó CT HĐND  xã

Ban viên

6. Đ/c

Lê Văn Phúc

UV BTV, CT MTTQ

Ban viên

7. Đ/c

Lê Xuân Hùng

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND

Ban viên

8. Đ/c

Nguyễn Văn Hạnh

ĐUV, Trưởng BCH QS xã

Ban viên

9. Đ/c

Hà  Đình Vương

ĐUV, Trưởng Công an xã

Ban viên

10. Đ/c

Lê Thị Mai

ĐUV, Chủ tịch Hội PN xã

Ban viên

11. Đ/c

Nguyễn Thị Huyền

ĐUV, Bí thư  Đoàn TN

Ban viên

12. Đ/c

Đào Văn Kiên

ĐUV, CC Văn hóa - XH

Ban viên

13. Đ/c

Tô Quang Định

ĐUV, Chủ tịch Hội ND xã

Ban viên

14. Đ/c

Trần Thị Nhung

ĐUV, HT Trường MN

Ban viên

15. Đ/c

Bùi Văn Dương

ĐUV, Bí thư Chi bộ 6

Ban viên

16. Đ/c

Bùi Xuân Thịnh

Chủ tịch Hội CCB xã

Ban viên

17. Đ/c

Lê Thị Tâm

Văn phòng ĐU-UBND

Ban viên

18. Đ/c

Lê Thọ Nga

Văn phòng –Thống kê

Ban viên

 

19. Đ/c

 

Nguyễn Văn Nhâm

 

Kế toán – Tài chính

 

Ban viên

20. Đ/c

Trần Văn Hải

Văn hóa, LĐTB và XH

Ban viên

21. Đ/c

Nguyễn Văn Hiểu

Tư pháp – Hộ tịch

Ban viên

22. Đ/c

Lê Thị Thúy

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

Ban viên

23. Đ/c

Lê Hữu Tiến

Hiệu trưởng trường Tiểu học

Ban viên

24. Đ/c

Lê Quốc Tuấn

Hiệu trưởng trường THCS

Ban viên

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Dân Lý có nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn xã.

- Ban hành kế hoạch và các văn bản phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Tổ giám sát cộng đồng thôn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của xã trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Chỉ đạo việc phối hợp giữa các ban ngành có liên quan để huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn lương thực thực phẩm cho nhân dân.

- Giao Trạm Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công.

- Ban Chỉ đạo thành lập các Tiểu ban trực thuộc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND xã Dân Lý.

Văn phòng Đảng ủy xã, các ban ngành có liên quan và các đồng chí có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT/ĐU.

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

 

                  Lê Văn Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 Trên địa bàn xã Dân Lý

Đăng lúc: 09/09/2021 11:12:09 (GMT+7)

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN TRIỆU SƠN

ĐẢNG ỦY XÃ DÂN LÝ

*

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


         Dân Lý, ngày 27  tháng 8 năm 2021

 

        Số 09-QĐ/ĐU

 

 

       

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19

Trên địa bàn xã Dân Lý

 


Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;

Căn cứ Luật Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Công văn số 393-CV/HU ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Huyện Ủy Triệu Sơn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Dân Lý khóa XXIII nhiệm kỳ 2020-2025;

Xét đề nghị của Văn phòng Đảng uỷ

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ DÂN LÝ

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Dân Lý, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c

Lê Văn Phương

Bí thư Đảng ủy

Trưởng ban

2. Đ/c

Bùi Văn Tỉnh 

Phó BT- Chủ tịch UBND xã

Phó Trưởng ban trực

3. Đ/c

Đào Xuân Hùng

Phó Bí thư Thường trực

Ban viên

4. Đ/c

Bùi Thanh Tiến

Phó Trưởng Trạm Y tế xã

Ban viên

5. Đ/c

Lê văn Quân

UV BTV, Phó CT HĐND  xã

Ban viên

6. Đ/c

Lê Văn Phúc

UV BTV, CT MTTQ

Ban viên

7. Đ/c

Lê Xuân Hùng

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND

Ban viên

8. Đ/c

Nguyễn Văn Hạnh

ĐUV, Trưởng BCH QS xã

Ban viên

9. Đ/c

Hà  Đình Vương

ĐUV, Trưởng Công an xã

Ban viên

10. Đ/c

Lê Thị Mai

ĐUV, Chủ tịch Hội PN xã

Ban viên

11. Đ/c

Nguyễn Thị Huyền

ĐUV, Bí thư  Đoàn TN

Ban viên

12. Đ/c

Đào Văn Kiên

ĐUV, CC Văn hóa - XH

Ban viên

13. Đ/c

Tô Quang Định

ĐUV, Chủ tịch Hội ND xã

Ban viên

14. Đ/c

Trần Thị Nhung

ĐUV, HT Trường MN

Ban viên

15. Đ/c

Bùi Văn Dương

ĐUV, Bí thư Chi bộ 6

Ban viên

16. Đ/c

Bùi Xuân Thịnh

Chủ tịch Hội CCB xã

Ban viên

17. Đ/c

Lê Thị Tâm

Văn phòng ĐU-UBND

Ban viên

18. Đ/c

Lê Thọ Nga

Văn phòng –Thống kê

Ban viên

 

19. Đ/c

 

Nguyễn Văn Nhâm

 

Kế toán – Tài chính

 

Ban viên

20. Đ/c

Trần Văn Hải

Văn hóa, LĐTB và XH

Ban viên

21. Đ/c

Nguyễn Văn Hiểu

Tư pháp – Hộ tịch

Ban viên

22. Đ/c

Lê Thị Thúy

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

Ban viên

23. Đ/c

Lê Hữu Tiến

Hiệu trưởng trường Tiểu học

Ban viên

24. Đ/c

Lê Quốc Tuấn

Hiệu trưởng trường THCS

Ban viên

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Dân Lý có nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn xã.

- Ban hành kế hoạch và các văn bản phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Tổ giám sát cộng đồng thôn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của xã trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Chỉ đạo việc phối hợp giữa các ban ngành có liên quan để huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn lương thực thực phẩm cho nhân dân.

- Giao Trạm Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công.

- Ban Chỉ đạo thành lập các Tiểu ban trực thuộc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND xã Dân Lý.

Văn phòng Đảng ủy xã, các ban ngành có liên quan và các đồng chí có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT/ĐU.

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

 

                  Lê Văn Phương